Protocol tractament de faltes

FALTES LLEUS

No portar estris o material escolar (1).

No respectar l' uniforme escolar (2).

Retards (3).

Estades injustificades fora de l' aula (4).

Mal ús d’ordinadors o tauletes (5)

(1, 5, 3 i 4): Anotació al full d' incidències i enviament de correu electrònic a la família, amb còpia al tutor /a, per part del professor/a corresponent.

  • Un dia sense estona d' esbarjo (matí) per cada falta comesa.
  • Per acumulació de 3 faltes lleus correspon un dia de tasques socials extraescolars.

(2): Mateixes mesures que a les faltes 1,3 i 4. Com a mesura addicional el primer dia avís telefònic a la família.

  • Dia següent l’ alumne no entra a classe fins que no vagi ben uniformat. (5): Anotació al full d' incidències i a l' agenda escolar. 1a vegada, aparell requisat i desat a Secretaria.
  • Ha de ser recollit a partir del mateix dia (17H) per un adult. 2a vegada, mateix procediment durant un període de 5 dies.
  • 3a vegada, mateix procediment durant un període 10 dies. Els alumnes no podran utilitzar cap aparell de substitució.
  • 4a vegada, es considerarà falta greu.

 

FALTES GREUS

Mal comportament (interrompre, molestar companys i professorat expressament, sortides i entrades. . .)(1)

Desperfectes, mal ús del material instal·lacions(2).

Apropiació de bens aliens (3).

Absències injustificades (4).

Falsificació de signatures i documents (5).

(1), (2), (3), (4) i (5): Anotació al full d' incidències i enviament de correu electrònic a la família, amb còpia al tutor /a, per part del professor/a corresponent.

1a vegada: 2 dies sense estona d'esbarjo del matí i 1 dia de tasques socials en horari extraescolar.

2a vegada: 4 dies sense estona d'esbarjo i 3 dies de tasques socials en horari extraescolar.

3a vegada: 5 dies sense estona d'esbarjo i 5 dies de tasques socials en horari extraescolar.

4a vegada: d'1 a 3 dies de l'escola (tractament com a falta molt greu).

 

FALTES MOLT GREUS

Manca de respecte a les persones (insults, agressions físiques, humiliacions. . .) (1).

Estupefaent al centre (2).

Ús de les xarxes socials i Internet amb finalitats poc ètiques (3).

(1), (2), (3): Anotació al full d' incidències i enviament de correu electrònic a la família, amb còpia al tutor /a, per part del professor/a corresponent. Avís al professor de guàrdia i expulsió de l' aula (ESO), o Cap d’ Estudis (Primària). El tutor truca la família. Expulsió a casa des de l' endemà de la falta (ESO), o concertar entrevista al dia següent (Primària).

(1). Expulsió d' un a tres dies (ESO), o valoració de tasques extraescolars (Primària). (2) i (3) Expulsió de tres a cinc dies (ESO), o valoració de tasques i expulsió de 1 a 3 dies (Primària). La repetició del mateix tipus de falta suposa un increment de tres dies més a la sanció corresponent.

 

PROTOCOL EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DELS DISPOSITIUS MÒBILS (TELÈFONS)

Qualsevol membre del professorat, si un alumne mostra el dispositiu mòbil en públic demanarà a l'alumne que l’apagui i l’enviarà, acompanyat d'un altre alumne, a dipositar l’aparell a secretaria.

A secretaria es registrarà el nom de l’alumne, l’hora d’entrega i la seva signatura. També s’indicarà el nom del professor responsable de l’actuació.

L’aparell es guardarà dins d’un sobre tancat, amb el nom de l’alumne, en una caixa tancada amb clau.

  • - Si és la primera vegada, es considerarà una falta lleu, que comportarà que no se li retorni el dispositiu fins a l’acabament de la jornada lectiva següent -24h-, i haurà de ser recollit -a secretaria- per part d’un adult responsable. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.
  • -La segona vegada, es considerarà una segona falta lleu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 1h. de tasca extraescolar –en un període màxim de 48h.-, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.
  • -La tercera vegada, es considerarà una falta greu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 2h. de tasca extraescolar i dos patis del matí, sense esbarjo, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.
  • -La quarta vegada, es considerarà una segona falta greu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 3h. de tasques extraescolars i tres patis del matí, sense esbarjo, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.

 

© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida