Normativa d'ús dels dispositius mòbils

Les noves tecnologies i, en especial, l’ús dels dispositius mòbils, són una realitat molt estesa socialment. Els joves i les famílies les han incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària.

En general, des dels centres educatius es comprèn aquesta realitat. De fet les noves tecnologies són una eina de treball present en el nostre centre. Totes les classes, disposen d’una connexió wifi, que ens permet utilitzar les múltiples eines educatives que ofereix la xarxa. Tanmateix, també es detecten alguns greus problemes relacionats amb el mal ús de la tecnologia.

En primer lloc, i respecte als mateixos joves, s'observa una disminució important de les relacions directes entre ells, o una creixent dependència vers les tecnologies.

En segon lloc, especialment pels perills que suposa el fet de fer i publicar fotografies o gravacions d’àudio i vídeo, o comentaris despectius i provocadors a les xarxes socials, que poden acabar configurant un entorn d’assetjament amb les seves conseqüències. Les famílies han de saber que són els responsables legals i jurídics de les actuacions dels seus fills, quan lesionen els drets dels altres pel que fa a l’honor, la intimitat i el dret a la pròpia imatge.

En tercer lloc, pel que fa al funcionament normal del centre, el mal ús del mòbil o de les aplicacions, connectades a la xarxa a través de tauletes i ordinadors, és un dels principals motius d’incidències entre companys i amb el professorat. A més, la connexió massiva dels mòbils i ordinadors a la xarxa wifi del centre és un dels principals factors que n‘alenteix la connexió i dificulta el normal desenvolupament de les classes.

Així doncs, ensenyar el bon ús de les noves tecnologies i/o xarxes socials forma part de l’aprenentatge del nostre alumnat.

L’ús dels dispositius mòbils i dispositius informàtics al centre s’ha de dur a terme tenint en compte els següents principis:

- La responsabilitat: se n’ha de fomentar un bon ús, cosa que, a remolc de la presència universal d’aquests ginys en el nostre entorn, ha d’esdevenir un valor de primer ordre. Cal que tothom tingui clar que l’alumne és, en últim terme, qui decideix com utilitza el mòbil i dispositius informàtics i quines conseqüències té aquesta elecció.

 - El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que se’n faci un ús respectuós, tant pel que fa a la preservació de l’ambient de treball, com per preservar la no vulneració del dret a la privacitat, intimitat i la imatge de les persones.

 - L’adequació: la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius, en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme en qualsevol context, tant si és l’entorn educatiu com un altre.

- L'alumnat només ha d’assistir al centre amb un dispositiu informàtic carregat (ordinador) que li permeti dur a terme els treballs a l’aula que el professorat li demani.

 Seguint aquests principis, la normativa sobre l’ús dels dispositiu mòbils al centre és la següent:

 

NORMATIVA D’ÚS DELS DISPOSITIUS MÒBILS

Encara que dins del centre no hi ha cap situació que obligui a la utilització del telèfon mòbil, siles famílies accepten que el seu fill/a porti el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu similar al centre, cal que l’alumnat sigui conscient en tot moment de la normativa reguladora que el professorat es compromet a fer respectar.

1. El telèfon mòbil ha d’estar apagat dins del centre.

 2. El telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques.Cal insistir que NO es pot mirar, consultar o fer servir el telèfon mòbil en els canvis de classe o els canvis d’aula o quan es transita pels passadissos en l’horari escolar o, fins i tot, durant l’hora del pati.

 3. A les sortides culturals i de lleure, es podrà utilitzar el mòbil excepte per aquells usos que determini el professorat. Cal que recordem que durant les sortides regeixen les mateixes normes que amb les activitats acadèmiques que es fan al centre.

4. L’alumne sempre ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils de l'alumnat.

5. Està estrictament prohibit que l’alumnat realitzi o rebi trucades o missatges amb telèfon mòbil en horari lectiu. En cas de necessitat o urgència, l’alumnat sempre pot demanar de fer servir el telèfon del centre per comunicar-se amb les famílies. Igualment, les famílies poden utilitzar el telèfon del centre per comunicar qualsevol urgència imprevista als alumnes,a través de la secretaria.

 6. En cap cas no es poden fer fotografies, vídeos ni enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ del professorat o per indicació expressa d'alguna activitat acadèmica. 

 

 PROTOCOL EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DELS DISPOSITIUS MÒBILS

- Qualsevol membre del professorat, si un alumne mostra el dispositiu mòbil en públic demanarà a l'alumne que l’apagui i l’enviarà, acompanyat d'un altre alumne, a dipositar l’aparella secretaria.

- A secretaria es registrarà el nom de l’alumne, l’hora d’entrega i la seva signatura. També s’indicarà el nom del professor responsable de l’actuació.

- L’aparell es guardarà dins d’un sobre tancat, amb el nom de l’alumne, en una caixa tancada amb clau.

- Si és la primera vegada, es considerarà una falta lleu, que comportarà que no se li retorni el dispositiu fins a l’acabament de la jornada lectiva següent -24h-, i haurà de ser recollit -a secretaria- per part d’un adult responsable. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.

-La segona vegada, es considerarà una segona falta lleu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 1h. de tasca extraescolar –en un període màxim de 48h.-, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.

-La tercera vegada, es considerarà una falta greu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 2h. de tasca extraescolar i dos patis del matí, sense esbarjo, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció.Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.

-El quart cop, es considerarà una segona falta greu, que comportarà que no se li retorni fins a què l’alumne realitzi 3h. de tasques extraescolars i tres patis del matí, sense esbarjo, i haurà de ser recollit -a secretaria- un cop realitzada la sanció.Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, per part del professor/a o tutor/a corresponent.

En cas d'incompliment de l'article 6

L’ incompliment de la normativa pel que fa als usos concrets específicament prohibits en aquesta normativa: fer fotografies, vídeos o enregistraments de so, dels companys o del professorat, en horari escolar i sense un consentiment previ, com que comporta una vulneració del dret a la intimitat i privacitat de les persones, es considerarà una falta molt greu de disciplina.Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a iniciar les actuacions legals pertinents per tal de garantir la integritat de la resta de la comunitat escolar.

Correu escolar

Botiga Virtual

© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida