Normes de convivència

El protocol ve marcat per les nostres Normes d’organització i funcionament del centre
Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de correcció per part del Centre si tenen lloc dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats curriculars, complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel Centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que s’ escaiguin, els actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.

Respecte als membres de la comunitat educativa

• Els alumnes han de ser respectuosos amb el professorat, el personal no docent i amb els seus propis companys.

• Fer cas immediat dels advertiments dels professors i del personal no docent del Centre.

• Utilitzaran un vocabulari correcte i es comportaran educadament.

Ús i conservació de material, mobiliari i instal·lacions

• Cal respectar el material comú i el d’altres companys.

• S’ha de fer un bon ús del mobiliari i tenir cura de totes les dependències i espais del col·legi.

• No és permès de pintar, ratllar, escriure o embrutar les taules, parets, passadissos, portes...

• En cas de desperfecte per negligència o ús indegut de material, mobiliari o instal·lacions, el causant o causants hauran de reparar el dany o respondre econòmicament de la seva reparació.

Aspectes a recordar:

Mòbils i ordinadors

Qualsevol incidència es comunica als pares via SMS.

Conseqüències: 1a vegada, aparell requisat i desat a Secretaria. Ha de ser recollit a partir del mateix dia (17H) per un adult. 2a vegada, mateix procediment durant un període de 5 dies. 3a vegada, mateix procediment durant un període de 10 dies. Els alumnes no podran utilitzar cap aparell de substitució. 4a vegada, es considerarà falta greu.

Puntualitat i ús de l'uniforme

Conseqüències: Cada anotació al full de seguiment comporta que l' alumne/a resti sense l' esbarjo del matí. La quarta anotació comporta avís a la família i l'alumne/a haurà de realitzar tasques socials al Centre en horari extraescolar (8,30 - 9,30 o 17 - 18).

Convivència

Qualsevol expulsió de l'aula comportarà. Emplenar el full corresponent per part del professor, romandre amb el professor de guàrdia en l' aula específica i un SMS a la família. 1a, 2a i 3a vegades també l'alumne haurà de restar sense l' esbarjo del matí del següent dia. Des de la segona vegada l' alumne pot assistir a mediació. La quarta expulsió automàticament es considerarà falta greu i l' alumne serà expulsat del Centre per un període de 1 a 3 dies.

Les faltes de respecte s'anoten al full de seguiment i són considerades com a faltes greus.
El tractament d'una falta greu (si no hi ha violència física) és el següent:
1a, 2 dies sense estona d'esbarjo del matí i 1 dia de tasques socials en horari extraescolar / 2ª, 4 dies sense estona d'esbarjo i 3 dies de tasques socials en horari extraescolar/ 3ª, 5 dies sense estona d'esbarjo i 5 dies de tasques socials en horari extraescolar/ 4ª, expulsió d'1 a 3 dies de l'Escola i inici d'expedient. En posteriors faltes greus la progressió dels dies d' expulsions seran 3, 5, 8 i definitiva. Actuació davant les faltes greus: notificació telefònica a les famílies i registre escrit realitzat pel professor present en la incidència.

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.