Drets i deures de l'alumne

Drets dels alumnes

Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat d'acord amb el model educatiu propi de l'escola tal com està expressat en document que defineix el caràcter propi del Centre.

Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar, per la qual cosa els professors respectius els informaran dels criteris d'avaluació previstos en el projecte curricular de l’etapa respectiva, en el respecte al que està establert en el currículum corresponent.

• Igualment, els alumnes o bé els seus pares o tutors, tenen dret a sol•licitar aclariments respecte als resultats de les avaluacions i a les decisions relatives a la promoció d'un cicle al següent, i a presentar les reclamacions pertinents.

• Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en la inadeqüació de les proves proposades o bé en l’aplicació incorrecta dels criteris i procediments d’avaluació establerts en la normativa vigent i en el projecte curricular de l’etapa que correspongui.

• Els alumnes tenen dret que se'ls respectin la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

Deures dels alumnes

• Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels altres membres de la comunitat educativa i, en particular, l'exercici de les atribucions pròpies dels professors i de la direcció del centre.

• L'estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l'aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en l'obligació d'assistir a classe, respectar el calendari escolar i l'horari establert, realit¬zar les tasques encomanades pels professors i respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys.

• El respecte a les normes de convivència dins del centre, com a deure bàsic dels alumnes, s'estén a la obligació següent:

Adoptar un comportament que s'adigui amb el model educatiu, tal com està definit en el caràcter propi del centre.

• La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions previstes en el present reglament serà proporcionada a la seva conducta i tindrà en compte la seva edat i les circumstàncies personals, familiars i socials, mirant de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

• Es podran corregir els actes dels alumnes contraris a les normes de convivència realitzats dins del recinte escolar o en activitats complementàries i extraescolars organitzades pel Centre, i també es podran corregir o sancionar les actuacions dels alumnes que, encara que realitzades fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

• Algunes circumstàncies poden fer disminuir la gravetat de les actuacions dels alumnes contràries a les normes de convivència. Són les següents:

• El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.

• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.

• La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses o alteració del desenvolupament de les activitats del centre.

• La falta d’intencionalitat.

• Oferiment d’actuacions compensadores del dany causa.

• Les circumstàncies que poden augmentar la gravetat de les actuacions dels alumnes contràries a les normes de convivència són aquestes:

• Les que, per la seva naturalesa, comportin discriminació per raó de naixement, raça, sexe o la situació personal o social.

• Les que causin danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats recentment al centre.

• Les que indiquin premeditació o reiteració de la falta

• Les que suposin una acció col•lectiva o comportin publicitat manifesta

• El respecte a les normes de convivència dins del Centre, com a deure bàsic dels alumnes, s'estén a l’obligació següent:

• Adoptar un comportament que s'adeqüi amb el model educatiu,

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.