Projecte educatiu

L’Escola l’Oreig va ser fundada  l’any 1975, com a resposta a una opció educativa, en que ningú es trobés discriminat per raó de raça, religió o ideologia.

És un Centre privat, català i laic,  Concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pensem en la formació obligatòria del nostres infants com un procés que s’inicia als 3 anys i que canvia d’escenari als 16 anys. Aquest és un camí que iniciem tots plegat, famílies – alumnes – escola, i que té com a objectiu el desenvolupament integral de la persona, potenciant l’ acompanyament rigorós i exigent en el procés d’ aprenentatge, i  a la vegada personalitzat i diferenciat segons les possibilitats i capacitats de cada alumne i alumna.

Volem educar per a formar persones competents, autònomes i lliures, que estiguin vinculades i compromeses socialment en els valors universals del respecte i la convivència pacífica.

El nostre projecte està marcat per la importància del tractament de les llengües i per l’ aposta per adaptar les últimes tecnologies al món escolar.

Etapes:

Educació infantil

Al llarg d’aquest cicle el nen / la nena travessa una sèrie d’etapes evolutives a nivell biològic, psicològic i social. En aquest procés evolutiu el nen passarà de ser dependent i impulsiu a aconseguir una reflexió en les respostes i una autonomia en tot allò que l’envolta. D’altra banda la interacció amb l’entorn serà el desencadenant del procés dinàmic de construcció de la seva personalitat.

Estimulació: L’estimulació capacita neurològicament els infants a través de programes de Lectura, Matemàtiques (projecte Entusiasma’t), Coneixement Enciclopèdic, Desenvolupament Bàsic, Música i Expressió Corporal i Artística.

Complements educatius: Anglès, Expressió Plàstica, Natació, Informàtica/Tic i Sensibilització Musical.

Activitats culturals: Visites culturals, Excursions, Colònies i Festes Tradicionals.

Educació primària

La Primària està estructurada en tres cicles, de dos anys de durada cadascun, afavorint així un major respecte vers els ritmes d’aprenentatge dels alumnes. L’escola possibilita l’adquisició del elements culturals convenients per aconseguir que l’alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats, sàpiga elegir segons les seves possibilitats i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Complements educatius:

Cicle inicial: Anglès (suport TIC), Coneixement Medi (en anglès), Expressió Plàstica, Natació, Informàtica i Sensibilització Musical, Taller de Raonament, Expressió Corporal.

Cicle mitjà: Anglès (suport TIC), Judo, Informàtica, Biblioteca i Sensibilització Musical (flauta), Coneixement del medi (en anglès), Tallers de raonament, Expressió Corporal.

Cicle superior: Anglès (suport TIC), Francès, Expressió Plàstica (en anglès), Educació en valors, Judo, Informàtica, Biblioteca, Sensibilització Musical (flauta) ,Teatre, Conferències , Expressió Corporal, Tècniques de Raonament, Tallers, Francès.

Educació secundària obligatòria

Aquesta etapa s’organitza en 4 cursos de primer a quart. Es consoliden els aprenentatges instrumentals de l’Educació Primària, es flexibilitzen diverses àrees curriculars i es desenvolupa l’autonomia i responsabilitat dels alumnes mitjançant el respecte total dels valors democràtics. Tots els alumnes treballen amb llibre digital i ordinador personal.

Complements educatius: Biblioteca, Assessorament i Orientació Individual, Informàtica, Francès i Educació en Valors, Expressió artística.

Activitats culturals: Visites culturals, Excursions, Conferències, Concursos, Jocs Florals, Festes Tradicionals, Tallers...

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida